Legemidler

Klikk på lenkene for å lese om våre legemidler

Buccolam® (midazolam)

Buccolam® (midazolam) er indisert for behandling av langvarige, akutte, konvulsive anfall hos spedbarn, småbarn, barn og ungdom (fra 3 måneder til <18 år). Les mer i Pakningsvedlegget

Cinryze® (Human C1-hemmer)

Cinryze® (Human C1-hemmer) er indisert for behandling og forebygging av angioødemanfall før medisinske prosedyrer hos voksne og ungdom med hereditært angioødem (HAE). Les mer i Pakningsvedlegget

Elaprase® (idursulfase)

Elaprase® (idursulfase). Indisert for langsiktig behandling av pasienter med Hunters syndrom (mukopolysakkaridose II, MPS II). Les mer i Pakningsvedlegget

Elvanse® (lisdeksamfetamin)

Elvanse ® (lisdeksamfetamin) er indisert for behandling av hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder) når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.
Les mer i Pakningsvedlegget

Equasym® Depot (metylfenidathydroklorid)

Equasym® (metylfenidathydroklorid). Indisert som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn f.o.m. 6 år med ADHD («Attention deficit hyperactivity disorder») når det er vist at hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Les mer i Pakningsvedlegget

Firazyr® (icatibant)

Firazyr® (icatibant). Indisert for symptomatisk behandling av akutte anfall av hereditært angioødem (HAE) hos voksne (med mangel på C1-esteraseinhibitor). Les mer i Pakningsvedlegget

Fosrenol® (lantankarbonathydrat)

Fosrenol® (lantankarbonathydrat). Indisert for hyperfosfatemi ved kronisk nyresvikt som behandles med hemodialyse eller kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse (CAPD). Hos voksne med kronisk nyresykdom som ikke får dialyse og som har serumfosfatnivåer ≥1,78 mmol/liter, når en fosfatfattig diett ikke er tilstrekkelig til å kontrollere serumfosfatnivået. Les mer i Pakningsvedlegget

Mezavant® (mesalamine)

Les mer i Pakningsvedlegget

Plenadren® (hydrokortison)

Plenadren® (hydrokortison) er indisert for behandling av binyrebarkinsuffisiens hos voksne. Les mer i Pakningsvedlegget

Replagal® (agalsidase alfa)

Replagal® (agalsidase alfa). Indisert for langsiktig enzymsubstitusjonsbehandling hos pasienter med bekreftet diagnose Fabrys sykdom (α-galaktosidase A-mangel). Les mer i Pakningsvedlegget

Resolor® (prukaloprid)

Symptomatisk behandling av kronisk forstoppelse hos voksne der laksativer ikke gir tilstrekkelig lindring. Les mer i Pakningsvedlegget

Revestive® (teduglutide)

Les mer i Pakningsvedlegget

Xagrid® (anagrelidhydroklorid)

Xagrid® (anagrelidhydroklorid). Indisert for reduksjon av forhøyede blodplatetall hos risikopasienter med essensiell trombocytemi, som er intolerante overfor nåværende behandling, eller som ikke har oppnådd reduksjon i blodplatetall til et akseptabelt nivå av nåværende behandling. Les mer i Pakningsvedlegget

VPRIV® (velaglucerase alfa)

VPRIV® (velaglucerase alfa): Indisert for langvarig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter med Gauchers sykdom type 1. Les mer i Pakningsvedlegget

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjerna som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjerna.